PROJEKT UE

"AKADEMIA PRZYJACIÓŁ PRZYGODY"

 

Miasto Białystok otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pt. „Akademia Przyjaciół Przygody”. Projekt jest realizowany bezpośrednio przez Przedszkole Samorządowe nr 46 w Białymstoku. Realizacja projektu rozpoczęła się 20.07.2020r., koniec zaś zaplanowano na 30.06.2022r.

Głównym celem projektu jest rozwinięcie wśród 100 dzieci w Przedszkolu Samorządowym nr 46 w Białymstoku kompetencji kluczowych, umiejętności uczenia się, kreatywności, przedsiębiorczości, pracy zespołowej poprzez realizację dodatkowych zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania, a także zapewnienie 8 nauczycielom  dodatkowych kursów/szkoleń w zakresie doskonalenia umiejętności i ich kompetencji zawodowych.

W ramach projektu realizowany jest szereg zajęć dodatkowych takich jak zajęcia matematyczno-przyrodnicze z przedsiębiorczością, zajęcia programowania, zajęcia z klockami LEGO, zajęcia z kodowania, zajęcia taneczno- ruchowe. Wsparciem w projekcie objęcie zostali także nauczyciele dla których założono realizacje szkoleń podnoszących ich kompetencje do pracy dziećmi w przedszkolu. W ramach zajęć zaplanowano również wyjścia do Teatru Lalek w Białymstoku oraz organizację spektakli w samym przedszkolu. Do każdych zajęć zakupiono odpowiednie pomoce dydaktyczne.

Projekt „Akademia Przyjaciół Przygody” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje; Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja; Poddziałanie; 3.1.1.Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

 

     Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczno - przyrodnicze z przedsiębiorczością

    Zajęcia  mają na celu rozwijanie wielostronnej aktywności dziecka mającej wpływ na dokonywanie się zmian w spostrzeganiu, uwadze, pamięci i myśleniu. Nauka ważnych elementów edukacji matematycznej oraz przyrodniczej ma przebiegać zgodnie z procesem rozwojowym człowieka. Zawarte w programie zasady i sposoby osiągania celów pozwolą  nauczycielom kształtować procesy poznawcze, mające wpływ na rozwój intelektualny dzieci oraz na kształtowanie pożądanych postaw wobec świata przyrody ze wskazaniem harmonii panującej w przyrodzie, z uwzględnieniem jej walorów estetycznych.

 

       Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne, informatyczne - zajęcia programowania

    Nauka programowania to kształtowanie kompetencji przyszłości, bezpieczne wprowadzenie najmłodszych w cyfrowy świat.  Na zajęciach z programowania wykorzystujemy nowoczesne narzędzia dydaktyczne, do których należą: roboty Photon, mata do Photona, tablety, roboty Ozobot, puzzle do Ozobota. Podczas zajęć dzieci zapoznają się z budową, obsługą i działaniem robotów. Poznają jak bezpiecznie korzystać z  wysokich technologii. Ćwiczą umiejętność czekania na własną kolej i panowania nad nieprzyjemnymi emocjami. W czasie zajęć stymulowane jest myślenie przyczynowo skutkowe oraz umiejętność kontynuowania i odtwarzania sekwencji. Kształtowane jest również skupienie, uwaga, pamięć. Stwarzają możliwość do kooperacji w zespole oraz ćwiczenia umiejętności przestrzegania reguł.

    

Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne, naukowo-techniczne, kreatywność - zajęcia z LEGO

    Zajęcia z Lego to sprawdzony amerykański pomysł i metodologia prowadzenia zajęć dla dzieci. Zapewniamy wyjątkową atmosferę zajęć, podczas których uczymy, budujemy i bawimy… za pomocą uwielbianych przez dzieci klocków LEGO. Zajęcia prowadzone są w oparciu o innowacyjne programy i koncentrują się na tworzeniu wyjątkowych konstrukcji. Podczas zajęć dzieci w  praktyczny sposób uzupełnią wiedzę przedszkolną. Przede wszystkim jednak rozwijają kreatywność i budzą ciekawość. Zachęcają do samodzielnego zdobywania wiedzy, a ponieważ nauka staje się zabawą, jest przez to znacznie bardziej skuteczna. Dodatkowe zajęcia dla dzieci prowadzone są przez wykwalifikowanych animatorów, oparte o specjalne tzw. projekty tematyczne przygotowane dla konkretnej grupy wiekowej. Również wykorzystywane zestawy klocków są dopasowane do wieku i możliwości uczestników, co sprzyja rozwijaniu sprawności manualnej, myślenia przestrzennego i organizacji czasu i miejsca pracy. A konieczność współdziałania w grupie rówieśniczej pozwala uczestnikom zajęć rozwijać umiejętności społeczne i komunikacyjne.

 

    Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne, informatyczne - zajęcia z kodowania na dywanie

    Nauka logicznego myślenia, ciągów przyczynowo- skutkowych, umiejętności pracy w zespole, współdziałania, kreatywności – to zalety metody edukacyjnej „Kodowanie na Dywanie”. Mata do Kodowania umożliwia naukę poprzez zabawę, doświadczenie. Pozwala wprowadzić przedszkolaki w świat programowania. Wszystkie działania podejmowane w ramach „Kodowania na Dywanie” sprawiają dzieciom dużo radości, rozwijają dziecięcą pomysłowość, która często zaskakuje dorosłych.

Zajęcia na macie:

- wspomagają rozwój mowy dzieci

- wspierają dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych

- wspierają wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci

- wspomagają rozwój intelektualny dzieci wraz z edukacją matematyczną

- kształtują gotowość do nauki czytania i pisania

 

      Zajęcia rozwijające sprawność fizyczną, umiejętność pracy zespołowej - zajęcia taneczno-ruchowe

Na zajęciach taneczno- ruchowych nasz przedszkolak rozwinie koordynację ruchową, wzmocni mięśnie, stanie się bardziej świadomy swojego ciała. Muzyczne spotkania ruchowe w przedszkolu to nie tylko tańce towarzyskie, ale także układy choreograficzne do muzyki nowoczesnej. Zajęcia taneczno- ruchowe przygotowane specjalnie dla przedszkolaków uwzględniają potrzeby najmłodszych uczestników. Taniec sprawia, że stają się pewniejsze siebie, przełamują swoje bariery, ale przede wszystkim wspaniale bawią się, dbając jednocześnie o sprawność ruchową.