Opłaty

 • Przedszkole zapewnia bezpłatną edukację, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie w godz. 7.30 - 12.30.
 • Poza czasem wymienionym w pkt. 1 korzystanie w wychowania przedszkolnego jest odpłatne.
 • Wysokość odpłatności za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 1,14 zł. W przypadku zniżki z racji orzeczenia o niepełnosprawności, Karty Dużej Rodziny lub zasiłku rodzinnego stawka godzinowa wynosi 0,57 zł. Zmiany wprowadzone od 01.01.2023 r. przez Uchwałę Nr LXIII/88/22 Rady Miasta Białystok.
 • Dokładny czas pobytu dziecka w przedszkolu odnotowywany jest na podstawie karty STOPEREK. 
 • Nieobecność może być zgłoszona przez aplikację STOPEREK.
 • Od dnia 1 września 2022r. uległa zmianie wysokość dziennej stawki żywieniowej i wynosi ona 8 złotych (śniadanie, obiad, podwieczorek). 
 • Po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego do intendenta przedszkola, istnieje możliwość korzystania z diety bezmlecznej.
 • Opłaty za pobyt i wyżywienie należy wpłacać do 10 dnia każdego miesiąca.
 • Opłaty za pobyt i wyżywienie naliczane będą po zakończonym miesiącu.
 • Informacja o wysokości opłat oraz o numerach rachunków bankowych jest przesyłana na adres e-mail podany przez rodziców/opiekunów prawnych.
 • Opłaty wnosimy na oddzielne konta bankowe: 
  • POBYT     21 1240 2890 1111 0010 3570 8455
  • WYŻYWIENIE    40 1240 2890 1111 0010 3570 8501
  • W tytule przelewu prosimy o podanie, oprócz imienia i nazwiska dziecka, także oddział, do którego uczęszcza.
 • Za wpłaty po terminie naliczane są odsetki ustawowe.
 • Rodzice dzieci 6-letnich nie wnoszą opłaty za pobyt.