Informacje organizacyjne dla rodziców

Organizacja pracy przedszkola:

 • godziny pracy: 6.30 – 17.30
 • godziny pracy sekretariatu: 7.30 – 15.30
 • bezpłatne godziny realizacji podstawy programowej: 8 – 13
 • o godzinie 9.00 we wszystkich oddziałach rozpoczynają się zajęcia dydaktyczne.

1. Pory podawania posiłków:

08.30- 9.00 śniadanie
11.30- 12.00 obiad
14.00- 14.30- podwieczorek.
ŻYWIENIE – DIETA OGÓLNA

 
2. Opłaty za korzystanie z usług przedszkola:

 • pięciogodzinna realizacja podstawy programowej jest nieodpłatna
 • opłata za pozostały czas pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
 • opłaty za przedszkole i żywienie należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca wyłącznie przelewem na konta bankowe. Informacja o należnościach przekazywana jest rodzicom droga e-mailową.
 • opłata za żywienie naliczana jest po zakończeniu każdego miesiąca i powinna być dokonana do 10 dnia następnego miesiąca (np. za wrzesień do 10 października).
 • rodzice mogą ubiegać się o zmniejszenie odpłatności za przedszkole. Aby otrzymać 50% zniżki należy dostarczyć:
 • decyzję o pobieraniu zasiłku rodzinnego z MOPR. Ulga przysługuje od następnego miesiąca po dostarczeniu decyzji. Dokumenty należy dostarczyć do 31. sierpnia i do 30. listopada danego roku.
 • lub kserokopię BKDR (dla rodzin wielodzietnych).
 • lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka.

            Ulgi nie sumują się.

 • rodzice mogą składać do MOPR wnioski o refundację opłaty za żywienie. W przypadku otrzymania decyzji, opłatę za obiad ponosi MOPR.
 • Obecność dziecka jest rozliczana w systemie elektronicznym. Do obsługi  służy karta STOPEREK. Każdy rodzic zobowiązany jest do jej posiadania. Koszt jednej karty to 15 zł. Karty należy pozostawiać w salach grup lub zabierać ze sobą. Rodzice dzieci nowoprzyjętych powinni zgłosić się do sekretariatu przedszkola do 15.08.2020 r., aby zamówić taką kartę.

3. Zasada działania systemu elektronicznego STOPEREK

 •  Elektroniczne karty służą Państwu do prawidłowego naliczania odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu i rejestrowania obecności dziecka.
 • Karty będą do odebrania 1września 2020r u wychowawczyń grupy dziecka.
 •  Koszt jednej karty ewidencji dzieci STOPEREK to 15 zł, istnieje możliwość zakupu karty dodatkowej ( w tej samej cenie).
 • Jeżeli nie zostanie wczytana godzina wejścia (rodzic zapomni lub zbliży kartę do czytnika nieprawidłowo) system automatycznie odznaczy wejście  dziecka o godz. 6.30. Jeżeli nie zostanie wczytana godzina wyjścia, system automatycznie odznaczy wyjście dziecka o godzinie 17.30.
 • Jeżeli w ciągu dnia karta nie zostanie wczytana ani razu, a dziecko będzie obecne, ze względu na brak danych, zostanie wprowadzony do systemu pobyt liczony od godziny 6.30 do 17.30.

 
DROGI RODZICU MOŻESZ POMÓC W OSIĄGNIĘCIU SAMODZIELNOŚCI PRZEZ DZIECKO!

 1. Pozwolić dziecku na samodzielne wykonywanie czynności (dziecko samo akcentuje gotowość do podejmowania takich prób).
 2. Być przy dziecku i podtrzymywać jego zaangażowanie w dojściu do osiągnięcia celu (przypominanie, podpowiadanie bez wyręczania).
 3. Dbać o skuteczne rozwijanie u dziecka motywacji do kończenia rozpoczętych czynności.
 4. Okazywać dziecku zadowolenie i uznanie, które będzie wzmacniało w nim poczucie własnej wartości i chęci doskonalenia.
 5. Wyznaczyć granice, określić normy i zasady zachowań i konsekwentnie je egzekwować, by dziecko mogło rozwijać się w poczuciu bezpieczeństwa.
 6. Być cierpliwym i systematycznym, ponieważ tylko wielokrotne powtórzenia tej samej czynności prowadzą w rezultacie do opanowania przez dziecko umiejętności i w konsekwencji  do SUKCES.

RODZICU PAMIĘTAJ, ŻE:

 1. Nawet najlepiej przygotowane do pójścia do przedszkola dziecko, może mieć trudności adaptacyjne, przejawiające się w większości przypadków płaczem, niechęcią do jedzenia, czasami podwyższoną temperaturą lub wymiotami.
 2. Obawy i niepokoje wszystkich członków rodziny (rodziców, dziadków i innych opiekunów) mają nieświadomy wpływ na dziecko i tym samym utrudniają proces adaptacji przedszkolnej.
 3. Proces adaptacji przedszkolnej utrudnia, a czasem wręcz uniemożliwia rozwój emocjonalny, który może być nieadekwatny do wieku rozwojowego dziecka.
 4. Brak samodzielności dziecka stosowny do jego możliwości rozwojowych powoduje u niego obniżenie poczucia własnych możliwości, lęk, obawy, opór przed tym co nowe i nieznane.

 

Drodzy rodzice dzieci nowoprzyjętych !

 

                      Prosimy o zapewnienie dziecku podczas pobytu w przedszkolu:

 1. Piżamy  bez guzików (podpisanej, umieszczonej w worku z pościelą).
 2. Wygodnych kapci łatwych do zakładania, podpisanych (np. na podeszwie).
 3. Ubrań na zmianę – umieszczonych  w podpisanym worku i pozostawionych w szatni.